طرح مطالعه و طراحی سیستمهای حمل و نقل هوشمند در کشور معتقد است که این سند ملی به عنوان تضمین کننده بازار آزاد در حیطه خدمات و تجهیزات سیستمهای حمل و نقل هوشمند عمل نموده و می‌تواند سبب شکوفایی بیشتر در عرصه شرکتهای داخلی تولید کننده تجهیزات گردد. به علاوه این زمینه به کاهش هزینه خدمات کمک نموده و شرایط عادلانه تری برای تولید در مقیاس بالا در زمینه سیستمهای هوشمند فراهم می‌نماید. به علاوه در زمینه جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، سند ملی می‌تواند با فراهم ساختن امکان برنامه ریزی قابل اطمینان شرایط بازار ایران را بهبود دهد. از سوی دیگر به دلیل اقتباس از یک معماری فراگیر، قابلیت همکاری و سازگاری سیستم‌ها و تجهیزات تولید شده توسط شرکتهای مختلف تولیدکننده تضمین می‌گردد و سامانه ترابری هوشمند|تکنولوژی‌های جدید به آسانی قابل انطباق با وضع موجود می‌باشد.

اﻣـﺮوزه ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯿ‌ﻬﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی، اﻓﺰاﯾﺶ‌ ﺧﺴـﺎرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳـﻮاﻧﺢ و ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺎرت و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮوﻧﺸـﻬﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه و روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎﻋﺎت اوج درﮐـﻼن ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻧـﯿﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻣﺸـﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سیستم حمل‌ونقل هوشمند یا Intelligent Transportation Systems به مجموعه‌ای از ابزارها، امکانات و تخصص‌ها از قبیل مفاهیم مهندسی ترافیک، تکنولوژی‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و مخابراتی اطلاق می‌شود که به صورت هماهنگ و یکپارچه به منظور بهبود کارآیی و ایمنی در سیستم حمل‌ونقل به کار گرفته می‌شود.

سیستمهای حمل و نقل هوشمند ITS، سیستم‌هایی متشکل از فناوری های نوین الکترونیک، کامپیوتر، IT، الکترو مکانیک و … هستند که در برنامه ریزی سیستم های حمل و نقل زمینی، امروزه نقش بسیار مهمی ایفا می‌نمایند.

قدمت کاربرد و برنامه‌ریزی سیستم های حمل و نقل هوشمند به اوایل دهه 90 میلادی می‌رسد که در کشورهای توسعه یافته، از همان زمان شروع به مطالعه طراحی و گسترش این سیستم ها نموده اند با توجه به توسعه سیستم های مختلف حمل و نقل زمینی و افزایش تقاضای سفر به صورت تصادعدی و مشکلات عرضه، شاخه های مختلف سیستم های حمل و نقل هوشمند توانسته اند، تاثیرات بسیار مطلوبی در حل چالشهای حمل و نقل برای دولتها فراهم می آورد.


برای دانلود و مشاهده عکسهای سیستم های حمل و نقل هوشمند ایمن تردد کلیک کنید